Adatkezelés és játékszabályzat

Az Interior Textil Kft. a regisztráció és az oldal használata során megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A www.rofosbolt.com oldal használata, a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja az oldalon igényelt szolgáltatások teljesítése. Az Interior Textil Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem adja ki és biztosítja, hogy kezeléséből nem kerülnek ki. Az érintettek jogai és érvényesítésük

1. 1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett személy a törvény alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. (11.§/1/ a./)
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. /12.-13. §/
2. 2. Adathelyesbítéshez és törléshez való jog
Az árintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. (11.§/1/ b./) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. /14. § (1)/
A személyes adatot törölni kell, haa) kezelése jogellenes;b) az érintett - a tv. 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint - kéri;c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. /14. §-15.§/
3. Tiltakozási jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - a törvény szerint bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságátmegállapította. /16/ A. §/
4. Bírósági jogérvényesítés joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a tv. 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a tv. 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. /17. § (1)/
5. Kártérítéshez való jog
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A törvény szerint nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. /18. § (1)/
 

Facebook játékunk szabályzata:

A játékban minden természetes személy részt vehet és a játékban való részvétellel a játékszabályzatot minden résztvevő automatikusan elfogadja.
A sorsolást a facebooknyertes.com segítségével hajtjuk végre és a nyertes nevét közzétesszük Facebookon.
A nyereményt csak személyesen, legkésőbb a sorsolást és a nyertes nevének közzététele után 1 héttel van lehetősége átvennie a nyertesnek üzletünkben, kivéve, ha a nyereményjátékot úgy hirdetjük meg, hogy a nyereményt futárral is el tudjuk küldeni. Normál esetben a nyertesnek személyesen kell megjelennie a normál nyitvatartási időben üzletünkben, hogy nyereményét átvegye, a megadott határidőig.
Kézbesítésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes bármilyen termékre vonatkozóan webshop rendelést ad le, így vállalja a futár díját és minimum egy termékünk megvásárlását. Csomagjában el fogjuk küldeni nyereményét is. Ez a termék akár 10 Ft értékű is lehet.
Amennyiben a nyeremény személyes átvétele történik, úgy a nyertes a nyeremény átvételével egyyidejűleg beleegyezik, hogy róla fotót készítsünk, melyet később publikálhatunk Facebook vagy egyéb oldalainkon.

A 2017. július 1-3-ig tartó játékunk nyertese: Berecz Judit (Kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot 1 héten belül e-mailben a textilcsomagodért! :) A többieknek is köszönjük a részvételt! Kövessetek minket, mert mindig vannak játékok és leárazások!


A 2017. június 8-10-ig tartó nyereményjáték egyedi szabályzata:


2017. június 8-tól három napon keresztül külön-külön nyereményjátékot hirdetünk, vagyis összesen 3 db nyereményjáték lesz meghirdetve, összesen három nyertessel. A nyertesek egyenként egy 2500 Ft értékű vásárlási utalványt nyerhetnek, melyet itt az üzletben személyesen és a webáruházban is felhasználhatnak. Érdemes személyesen eljönni, mert akkor a futárra szánt rész is levásárolható! ;)
 Az egyes játékok meghirdetését követően másnap 12.00 után kerül sor a nyertes nevének kihirdetésére, itt weboldalunkon. A nyertesnek aznap 20.00-ig van lehetősége, hogy e-mailben (nem Facebookon, hanem e-mailben) felvegye velünk a kapcsolatot, hogy bizony ő nyert! E-mail cím, amire várjuk a levelet: info@rofosbolt.com 
Látogassátok minden nap a weboldalt, hiszen így láthatjátok, hogy Ti nyertetek-e vagy sem. :) Sok sikert mindenkinek!